Regulamin

REGULAMIN KLUBU SENSE STUDIO

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług Klubu SENSE STUDIO.

2.       Z Usług może korzystać jedynie Członek Klubu.

3.       Warunkiem korzystania z Usług jest skończone 16 lat oraz brak przeciwskazań medycznych.

4.       Członek Klubu ma obowiązek przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

5.       Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Personel.

6.       Klub oferuje Usługi w godzinach podanych na stronie internetowej.

 

2. Definicje

 

1.       Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Członków Klubu oraz osób aplikujących.

2.       Klub – ekskluzywny klub fitness prowadzony pod nazwą SENSE STUDIO przez Vicar Management Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000277434 usytuowany w budynku przy ulicy Bobrowieckiej 6 w Warszawie.

3.       SENSE STUDIO - znak towarowy, co do którego prawo ochronne przysługuje Vicar Management Spółka z o.o.

4.       Usługi – świadczone przez Klub usługi szczegółowo wskazane w Cenniku oraz:

sejfu;
szafek;
parkingu – wedle dostępności miejsc.
pomiarów ilościowych i jakościowych składu ciała; 
konsultacji trenera;
ręczników i szlafroków;
dostęp do sieci wifi.
 

1.       Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę z Klubem o korzystania z Usług.

2.       Osoba aplikująca – osoba, która chce zostać Członkiem Klubu.

3.       Karta członkowska – elektroniczna karta umożliwiająca wejście do Klubu i korzystanie z Usług będąca własnością Vicar Management Sp. z o.o.

4.       Umowa - dokument określający osobę Członka Klubu (dane osobowe), zakres świadczonych Usług, koszt Abonamentu, drogę komunikacji i inne szczegółowe warunki.

5.       Rekomendacja – polecenie przez Członka Klubu osoby trzeciej jako kandydata na Członka Klubu.

6.       Grafik zajęć – elektroniczny kalendarz zajęć umożliwiający Członkowi Klubu podgląd i zmianę terminów zajęć.

7.       Cennik – dokument określający zakres Usług i ich ceny.

8.       Administrator danych osobowych - Vicar Management Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000277434.

9.       System – oprogramowanie dedykowane do zarządzania Klubem wdrożone przez eFitness Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umożliwiające kontakt z Klubem oraz dostęp do informacji.

10.    Opłata Abonamentowa - opłata ponoszona przez Członka Klubu zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku.

11.    Zawieszenie Usług – czasowa przerwa w korzystaniu przez Członka Klubu z Usług.

12.    Personel – osoby obsługujące Klub, w tym:

1.       managerowie,

2.       trenerzy,

3.       fizjoterapeuci

4.       pracownicy recepcji.

 

3. Członek Klubu

 

1.       Członkiem Klubu może zostać osoba, która:

jej stan zdrowia pozwala na korzystanie z Usług;
zawarła lub w jej imieniu i na jej rzecz zawarto z Klubem Umowę oraz zaakceptowała całość dokumentacji członkowskiej;
Członek Klubu obowiązany jest do:
przestrzegania Regulaminu i warunków Umowy oraz OWU;
stosowania się do wytycznych personelu;
niezwłocznego, najpóźniej przed rozpoczęciem korzystania z Usług, informowania personelu Klubu o zmianach stanu zdrowia mogących mieć wpływ na dopuszczenie do udziału w poszczególnych Usługach, w szczególności o zajściu w ciążę lub przeciwskazaniach medycznych do korzystania z wybranych Usług;
terminowego wnoszenia Opłat Abonamentowych.

 

4. Ogólne warunki zdrowotne wymagane do korzystania z Usług

 

1.       W przypadku dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych Członków Klubu (np. skaleczeń, zmian skórnych, chorób układu oddechowego, symptomów chorób zakaźnych, itp.), Personel ma prawo ograniczyć lub zakazać Członkowi Klubu korzystania z Usług.

2.       Członek Klubu cierpiący na schorzenie cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub inne schorzenia oraz w ciąży powinien, przed skorzystaniem z Usług, skonsultować się z lekarzem i przedstawić zaświadczenie o dopuszczeniu do korzystania z Usług.

3.       W przypadku wystąpienia wypadku, urazu, kontuzji Członek Klubu obowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż przed opuszczeniem Klubu w dniu wystąpienia zdarzenia, zgłoszenia tego faktu Personelowi.

 

5. Zasady korzystania z Usług

 

1.       Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych oraz bezwzględny zakaz zażywania jakichkolwiek środków odurzających, dopingujących oraz narkotyków.

2.       Wykupienie Usługi oferowanej przez Klub uprawnia członka Klubu do przebywania na jego terenie.

3.       Wprowadza się zakaz wnoszenia wszelkich opakowań szklanych, produktów spożywczych oraz, podczas zajęć, obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.

4.       Członek Klubu zobowiązany jest do:

przestrzegania zasad czystości i higieny;
przestrzegania ogólnie przyjętych norm poprawnego zachowania, w szczególności zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub używania siły;
korzystania z Usług w odpowiednim stroju i obuwiu;
korzystania z ręcznika umieszczając go na sprzęcie do ćwiczeń;
użytkowania sal, pomieszczeń sanitarnych, sprzętu i wyposażenia Klubu i zgodnie z ich przeznaczeniem;
stosowania się do zaleceń i wskazówek Personelu;
postawienia po sobie porządku;
podporządkowania się zaleceniom instruktorów, trenerów oraz zarządzeniom Klubu.
1.       Wprowadza się zakaz wprowadzania zwierząt na teren Klubu.

2.       W przypadku naruszenia przez Członka Klubu postanowień Regulaminu opisanych w ust. powyżej, może on zostać wyproszony z Klubu, co nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie zobowiązania przez Vicar Sp. z o.o.

3.       Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za umyślne uszkodzenia lub zniszczenia pomieszczeń, elementów dekoracyjnych, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.

4.       Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku, co nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie zobowiązania przez Vicar Sp. z o.o.

5.       Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważnieni są wyłącznie pracownicy Klubu.

 

6. Zajęcia grupowe i indywidualne z trenerem

 

1.       Klub może dokonać zmian w grafiku zajęć po wcześniejszym powiadomieniu Członków Klubu drogą elektroniczną, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Klubu lub w Recepcji.

2.       Członek klubu może bezpłatnie odwołać rezerwację na zajęciach najpóźniej na 12 godzin przed ich rozpoczęciem. Odwołanie rezerwacji w czasie krótszym niż 12 godzin skutkuje pobraniem pełnej opłaty przewidzianej w cenniku. 

3.       Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji klubu, telefonicznie lub elektronicznie z adresu e-mail wskazanego do kontaktów.

4.       Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć. Ze względów bezpieczeństwa instruktor zajęć grupowych (dalej: „Instruktor”) może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali. Spóźniony Członek Klubu może pozostać na zajęciach grupowych na własną odpowiedzialność.

5.       Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia gwarantują uczestnictwo w nich. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się, jego miejsce na zajęciach może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej.

6.       O wpuszczeniu na salę zajęć Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca lub znajdują się na liście rezerwowej, decydują wyłącznie pracownicy recepcji Klubu (nie Trener).

7.       Członek Klubu, będący na zajęciach po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć do poinformowania o tym fakcie Instruktora.

8.       Członek Klubu korzystający z zajęć jest zobowiązany do poinformowania Instruktora o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.

9.       Zajęcia prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.

 

7. Samodzielnie korzystanie z Sali treningu funkcjonalnego, sauny i relax room.

 

1.       Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.

2.       Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc w relax room oraz w saunie. 

3.       Pracownik włącza saunę na życzenie Członka Klubu

 

8. Bezpieczeństwo fizyczne

 

1.       Na czas pobytu w Klubie Członkowi Klubu zostaje udostępniona szafka, do której dostęp umożliwia Karta Członkowska.

2.       Członek Klubu ma obowiązek przechowywania swoich rzeczy wyłącznie w udostępnionej szafce.

3.       Po zakończeniu korzystania z Usług szafkę należy opróżnić z rzeczy w niej przechowywanych.

4.       Na koniec dnia wszystkie szafki są sprawdzane, znajdujące się tam rzeczy są deponowane w Recepcji.

5.       Rzeczy wartościowe Członek Klubu pozostawia w sejfie.

6.       W budynku, w którym znajduje się Klub, działa system monitoringu wizyjnego. Miejsca podlegające rejestracji kamer są oznakowane.

 

9. Dane Osobowe

 

Klub wdrożył odpowiednie procedury i zabezpieczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Klub informuje:
Administratorem Danych Osobowych Vicar Management Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000277434;
Inspektorem Ochrony Danych jest Adam Baworowski, z którym można skontaktować się pod adresem elektronicznym iod@sensestudio.pl, lub listownie na adres Administratora - ul. Bobrowiecka 6, Warszawa;
Dane osobowe Członka Klubu przetwarzane są w celu wykonania Umowy, w tym w celu diagnozy stanu zdrowia w zakresie dostosowania Usług i umożliwienia korzystania z Systemu;
Zakres danych osobowych Członka Klubu obejmuje:
imię i nazwisko i dane kontaktowe: adres, e-mail, nr telefonu niezbędne do weryfikacji Umowy i utrzymywania kontaktu oraz weryfikacji rekomendacji;
miejsce zatrudnienia niezbędne do weryfikacji uprawnienia do korzystania z Usług;
dane o zdrowiu niezbędne do korzystania z poszczególnych Usług;
wizerunek przetwarzany w celu utrzymania bezpieczeństwa osób i mienia;
nrumer IP oraz cookies niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa usług informatycznych oraz usprawnienia ich użytkowania.
Dane osobowe Członka Klubu przetwarzane są na podstawie:
6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, zawarcie i wykonanie Umowy;
6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym:
– rozpatrywanie skarg, reklamacji i wniosków oraz udzielanie odpowiedzi;

- przechowywanie dokumentacji finansowej;

- zapobieganie nadużyciom i oszustwom.

1.       z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w postaci:

o   ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych;

o   zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego – zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie świadczonych Usług; w tym wizerunek przetwarzany jest przez system monitoringu wizyjnego;

o   marketingu bezpośredniego usług, a w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu produktów i usług Administratora (zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

o   dokonywania badań analitycznych i statystycznych, tj. optymalnego doboru Usług do potrzeb Członka Klubu, optymalizacji procesów Usług, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Systemu, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z Usług, analizy finansowej Administratora poprzez oprogramowanie eFitness;

o   obsługi zgłoszeń i wniosków – udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane do Administratora, celem zachowania zasady rozliczalności;

o   przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności, czyli zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

2.       Dane szczególnych kategorii Członka Klubu, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, przetwarzane są na podstawie:

o   9 ust. 2 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych w celu dostosowania zakresu Usług;

o   9 ust. 2 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

3.       Członek Klubu podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia wykonywanie Umowy i wywiązanie się z obowiązków ustawowych związanych z Umową, gdyż dane są niezbędne do weryfikacji strony Umowy oraz bezpiecznego korzystania z Usług;

4.       w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO Członek Klubu ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody polega na przekazaniu informacji do Recepcji w formie pisemnej, również drogą elektroniczną;

5.       Odbiorcami danych osobowych są:

o   hosting poczty elektronicznej;

o   podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne;

o   urząd Skarbowy;

o   podmiot działający w zakresie ubezpieczeń.

6.       Administrator powierzył lub może powierzyć, na podstawie pisemnej umowy, przetwarzanie danych osobowych Członka Klubu podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: informatyczne, księgowe, kadrowe, podatkowe, podmiotom prowadzącym obsługę płatności oraz ochrony osób i mienia – w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przez ten podmiot na rzecz Administratora;

7.       Dane osobowe Członka Klubu związane z wykonywaniem Umowy powierzone zostały do przetwarzania w zakresie przechowywania Spółce eFitness w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, typ Dokumentu tożsamości, numer NIP, miejsce urodzenia, płeć, numer pesel, adres zameldowania, adres E-mail, nr telefonu, informacje zdrowotne.

8.       Dane osobowe Członka Klubu przechowywane są do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z Umowy albo do czasu trwania usprawiedliwionego celu przetwarzania lub obowiązku prawnego;

9.       Członek Klubu ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jednakże ma świadomość, że niektóre żądania mogą wiązać się z uniemożliwieniem dalszego wykonywania umowy; Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych.

Członek Klubu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezeza Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

10. Korzystanie z Systemu

 

1.       Członek Klubu po zawarciu Umowy uzyskuje dostęp do Systemu poprzez dokonanie rejestracji, podczas której podaje: imię i nazwisko, e-mail (jako login), hasło składające się minimum z 8 znaków diakrytycznych zawierających co najmniej jednąwielką literę, małą literę, cyfrę i znak specjalny oraz zaznacza pola oświadczeń i zgód. Celem weryfikacji poprawności podanych danych na wskazany adres e-mail wysyłany jest link aktywujący, po naciśnięciu którego, dane zostaną zapisane w Systemie. Hasło należy zachować w tajemnicy i nikomu nie udostępniać.

2.       Członek Klubu uzyskuje dostęp do następujących funkcji w Systemie:

Grafik zajęć, za pomocą którego można sprawdzać dostępność Usług;
rezerwacje Usług przewidzianych Cennikiem; rezerwacji dokonuje się wskazując preferowaną datę i godzinę zajęć; bezpłatne odwołanie lub zmiana terminu rezerwacji możliwe jest maksymalnie na 12 godzin przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia wykonywania Usług;
korespondencja z recepcją oraz trenerami i instruktorami;
włączanie i wyłączanie usług Newslettera;
dokonywanie zakupów w Sklepie;
ustawienia preferowanej drogi kontaktu.
3.        Dostęp do Systemu jest dezaktywowany w chwili zakończenia Umowy.

 

11. Komunikacja

 

1.       Członek Klubu wskazuje preferowaną przez siebie drogę komunikacji z Klubem, którą może być numer telefonu dla rozmów i sms lub e-mail.

2.       Drogę komunikacji Członek Klubu może zmienić w każdym momencie poprzez System.

3.       Ze strony Klubu kontaktować się z Członkiem Klubu mogą pracownicy recepcji oraz managerowie pocztą elektroniczną w domenie sensestudio.pl lub z nr telefonów 223646945,  +48 667 683 150.

 

12. Postanowienia końcowe

 

1.       Regulamin może ulec zmianie.

2.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Umowy oraz/i OWU oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Dołącz
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Ustawienia Polityka prywatności