Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

 

Niniejsze ogólne warunki umowy (dalej: „OWU”) mają zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Sense Med Concept Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001041670 (dalej: „Klub”), a osobami zawierającymi umowę.

 

1.     Podstawowe zasady korzystania z Klubu

 

Regulamin Klubu SENSE STUDIO i OWU określają podstawowe prawa i obowiązki osoby zawierającej Umowę, a określenia użyte w OWU są tożsame z określeniami wyjaśnionymi w Regulaminie.

OWU oraz Regulamin dostępne są w recepcji oraz na stronie Internetowej Klubu sensestudio.pl.
Wykupienie Usługi oferowanej przez Klub uprawnia członka Klubu do przebywania na jego terenie.
Członkiem Klubu może zostać osoba, której:
stan zdrowia pozwala na korzystanie z Usług Klubu
zawarła lub w jej imieniu i na jej rzecz zawarto z Klubem Umowę oraz zaakceptowała wszystkie warunki przystąpienia do Klubu

2. Zawarcie umowy


Umowa zawierana jest pisemnie w siedzibie Klubu i reguluje wzajemne zobowiązania pomiędzy Sense Med Concept Sp. z o.o., a Członkiem Klubu.
Treść OWU, Regulaminu, Umowy oraz załączników do niej przedkładane są osobie planującej ją zawrzeć przed jej zawarciem tak, aby mogła się ona z nimi zapoznać.
Umowę może zawrzeć jedynie osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoba aplikująca podaje prawdziwe dane osobowe, w tym dane o stanie zdrowia. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do korzystania z wybranych Usług niezbędne jest zasięgnięcie porady lekarskiej. Osoba cierpiąca na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub inne choroby przewlekłe oraz będąca w ciąży powinna skonsultować się z lekarzem i przedstawić zaświadczenie o braku przeciwskazań do korzystania z Usług.
Umowa nie zostanie zawarta, jeśli stan zdrowia osoby aplikującej nie pozwala na korzystanie z Usług. W takim wypadku dane osobowe Osoby aplikującej są usuwane.
W Umowie Osoba aplikująca wskazuje preferowaną drogę kontaktu oraz może wyrazić zgodę na marketing towarów i usług, również podmiotów trzecich.
Umowa może zostać zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony z 30 dniowym okresem wypowiedzenia po okresie zobowiązania wynikającym z Umowy.
Otrzymanie żądania usunięcia danych osobowych albo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Członka Klubu.
Klub jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy, w sytuacji gdy:
stan zdrowia Osoby aplikującej nie pozwala na korzystanie z Usług;
Osoba aplikująca nie przedstawiła odpowiednich wymaganych zaświadczeń o braku przeciwskazań do korzystania z Usług;
Osoba aplikująca nie wyraziła zgody na przetwarzanie danych o jej zdrowiu

3. Rozwiązanie umowy


W zakresie uprawnień konsumentów do odstąpienia od umowy w razie zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem Klubu oraz w zakresie zasad zwrotu, w razie odstąpienia, pobranych przez Klub kwot, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w szczególności art. 27, 32 i 32 Ustawy.  

 

Rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym skutkuje utratą statusu Członka Klubu. Z dniem rozwiązania umowy wszelkie zaległe lub niespłacone świadczenia na rzecz Klubu stają się natychmiast wymagalne. Opłaty Abonamentowe wniesione przez Członka Klubu podlegają zwrotowi po uprzednim potrąceniu innych należności przysługujących Klubowi w stosunku do Członka Klubu.

 

Członek Klubu może rozwiązać Umowę składając pisemne wypowiedzenie nie później niż 30 dni przed datą rozwiązania Umowy w Recepcji lub wysyłając listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Klubu lub elektronicznie z adresu e-mail wskazanego do kontaktu.
Członek Klubu jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, jeżeli Klub nie realizuje umowy zgodnie z OWU lub obowiązującym Regulaminem Klubu, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń przez Klub w terminie 14 dni od wezwania.

 

Zmiana Cennika lub Regulaminu uprawnia Członka Klubu do wypowiedzenia Umowy z dniem wejścia w życie nowego Cennika lub Regulaminu składając pisemne wypowiedzenie w Recepcji lub wysyłając listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Klubu lub elektronicznie z adresu e-mail wskazanego do kontaktu nie później niż w terminie 2 tygodni od daty wejścia w życie tychże zmian.

 

Klubowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
rażącego naruszenia przez Członka Klubu jej postanowień;
rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, OWU lub obowiązującego prawa, w szczególności podania nieprawdziwych danych osobowych, w tym dotyczących stanu zdrowia, zalegania z opłatami przez czas dłuższy niż 1 miesiąc.


4. Opłata Abonamentowa

 

1. Nieskorzystanie lub rezygnacja przez Członka Klubu z całości lub części oferowanych Usług objętych Opłatą Abonamentową nie uprawnia do żądania zwrotu całości lub części Opłaty Abonamentowej.

 

2. Członek Klubu jest zobowiązany do zachowania ciągłości w uiszczaniu Opłat Abonamentowych.

 

3. Opłata Abonamentowa za pierwszy okres rozliczeniowy wnoszona jest przez Członka Klubu z chwilą zawarcia Umowy gotówką, karta w kasie Klubu lub online poprzez panel Klubowicza w systemie lub poprzez inne dostępne tam metody płatności.

 

4. Wysokość Opłaty Abonamentowej zależy od wybranych przez Członka Klubu Usług.

 

5. Opłatę abonamentową za kolejne okresy rozliczeniowe można wnosić wyłącznie przy użyciu karty kredytowej /debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniających Klub do obciążania rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu Opłaty Abonamentowej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym koljenym okresie rozliczeniowym w okresie obowiązywania abonamentu, bez konieczności zawiadamiania o tym fakcie Członka Klubu. 

 

6. W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku Członka Klubu, Klub kilkukrotnie podejmie próbę obciążenia Karty Członka. W przypadku bezskutecznych prób pobrania należnej Opłaty Abonamentowej z rachunku Członka Klubu, Klub ma prawo odmówić Członkowi Klubu możliwość korzystania z usług Klubu do czasu zapłaty całej należnej kwoty na rzecz Klubu.


7. Opłata Abonamentowa może być wnoszona:
Jednorazowo z góry za cały okres korzystania z Usług. Zgodnie z Cennikiem płatne w dniu podpisania umowy członkowskiej.
W okresach miesięcznych zgodnie z harmonogramem opłat.

5. Usługi przewidziane Cennikiem


Członek Klubu uprawniony jest do zarezerwowania udziału w Usługach opisanych w Cenniku.

 

Członek Klubu wnosi opłaty przewidziane Cennikiem gotówką, kartą w kasie Klubu lub poprzez panel klubowicza w Systemie, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 i 5 powyżej.


Wniesienie opłaty za zarezerwowane Usługi jest równoznaczne z zawarciem umowy na opłacone Usługi.

6. Zawieszenie korzystania z Usług


Członkostwo w Klubie wykupione na minimum 3 miesiące może zostać zawieszone przez Członka Klubu na okres maksimum 4 tygodni w ciągu 12 miesięcy trwania członkostwa. 
Informację o Zawieszeniu należy zgłosić w recepcji na dostępnym tam formularzu lub poprzez System.
Jednorazowe Zawieszenie nie może być krótsze niż 7 dni.
W przypadku, gdy Członek Klubu zawiesił korzystanie z Usług, końcowa data zakończenia możliwości korzystania z Usług ulega wydłużeniu o czas Zawieszenia. W przypadku Abonamentów na czas określony termin najbliższej płatności przesuwa się o liczbę dni zawieszenia.
Zgłoszenie Członka Klubu gotowości do korzystania z Usług (poprzez dokonanie rezerwacji Usług, powiadomienie recepcji) jest jednoznaczne z zakończeniem Zawieszenia.
Zawieszenie nie zwalnia Członka Klubu z regulowania opłat w terminie zgodnie z harmonogramem. 
Każde kolejne zawieszenie po wykorzystaniu przysługującego okresu 4 tygodni wiążę się z dodatkową opłatą wynoszącą 50 PLN za okres 7 dni. 
Zawieszenie nie jest możliwe przy korzystaniu z karnetów wejściowych.

 

7. Ograniczenie odpowiedzialności Klubu

 

Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, pogorszenie stanu zdrowia i inne wypadki zaistniałe u Członka Klubu spowodowane niewłaściwym korzystaniem z Usług, nie stosowaniem się do Regulaminu lub instrukcji i poleceń Personelu, jak również powstałe w związku z zatajeniem rzeczywistego stanu zdrowia.


Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenie garderoby Członka Klubu spowodowane niewłaściwym korzystaniem z Usług, nie stosowaniem się do Regulaminu lub instrukcji i poleceń Personelu, jak również powstałe w związku z zatajeniem rzeczywistego stanu zdrowia.

 

Klub odpowiada za szkody poniesione przez Członka Klubu tylko za działania zawinione przez Personel lub osoby, z których pomocą zobowiązanie wykonywa. Wyłącza się odpowiedzialność za utracone korzyści Członka Klubu.


Klub nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się przez Członka Klubu do postanowień OWU oraz Regulaminu.


Klub zastrzega sobie możliwość zamknięcia Klubu w okresie świątecznym (święta kościelne, państwowe) oraz w każdym innym dniu, jeżeli wymagają tego niezbędne do przeprowadzenia prace remontowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa Klientów bądź z powodów innych, niezależnych od Klubu, co nie będzie uznane za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.


8. Płatności

 

1.     Płatności za poszczególne Usługi realizowane są z góry zgodnie z Cennikiem: w Klubie gotówką, kartą lub online poprzez panel klubowicza w Systemie z wykorzystaniem systemu Przelewy24 oraz PayU.

 

2. W przypadku Opłaty Abonamentowej Klub może informować Członka Klubu o zbliżającym się terminie wpłaty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Członka Klubu.

 

3. Nieskorzystanie lub rezygnacja przez Członka Klubu z całości lub części oferowanych przez Klub Usług nie uprawnia do żądania zwrotu całości lub części Opłaty Abonamentowej.

 

9. Zmiany OWU, Regulaminu, Cennika


Klub zastrzega sobie prawo do zmiany OWU, Regulaminu, Cennika.
Przed wejściem w życie zmiany OWU, Regulaminu lub Cennika Klub doręczy Członkowi Klubu treść zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Członka Klubu w sposób umożliwiający jej wydrukowanie oraz zapisanie na nośniku elektronicznym.

 

10. Reklamacje

 

Członek Klubu może składać reklamacje dotyczące świadczenia Usług przez Klub osobiście w recepcji, listownie na adres Klubu lub wiadomością e-mail na adres elektroniczny contact@sensestudio.pl .

W zgłoszeniu Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, podpis, a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji.
Klub niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

Sense Med Concept Spółka z o.o. nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, stosownie do treści przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823)


11. Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieunormowanych w OWU zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Uznanie za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszych OWU nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
 

 

 

REGULAMIN KLUBU SENSE STUDIO

 

        1. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług Klubu SENSE STUDIO.
Z Usług może korzystać jedynie Członek Klubu.
Warunkiem korzystania z Usług jest skończone 16 lat oraz brak przeciwskazań medycznych.
Członek Klubu ma obowiązek przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Personel.
Klub oferuje Usługi w godzinach podanych na stronie internetowej.

2. Definicje


Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Członków Klubu oraz osób aplikujących.
Klub – ekskluzywny klub fitness prowadzony pod nazwą SENSE STUDIO przez Sense Med Concept Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001041670 usytuowany w budynkach przy ulicy Bobrowieckiej 6 w Warszawie.
SENSE STUDIO - znak towarowy, z którego Sense Med Concept Spółka z o.o. jest uprawniona korzystać.
Usługi – świadczone przez Klub usługi szczegółowo wskazane w Cenniku oraz:
sejfu;
szafek;
parkingu – wedle dostępności miejsc.
pomiarów ilościowych i jakościowych składu ciała; 
konsultacji trenera;
ręczników i szlafroków;
dostęp do sieci wifi.
Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę z Klubem o korzystania z Usług.
Osoba aplikująca – osoba, która chce zostać Członkiem Klubu.
Karta członkowska – elektroniczna karta umożliwiająca wejście do Klubu i korzystanie z Usług będąca własnością Sense Med Concept Sp. z o.o.
Umowa - dokument określający osobę Członka Klubu (dane osobowe), zakres świadczonych Usług, koszt Abonamentu, drogę komunikacji i inne szczegółowe warunki.
Grafik zajęć – elektroniczny kalendarz zajęć umożliwiający Członkowi Klubu podgląd i zmianę terminów zajęć.
Cennik – dokument określający zakres Usług i ich ceny.
Administrator danych osobowych - Sense Med Concept Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001041670.
System – oprogramowanie dedykowane do zarządzania Klubem wdrożone przez eFitness Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umożliwiające kontakt z Klubem oraz dostęp do informacji i możliwości płatności za usługi i towary, w tym z wykorzystaniem systemu Przelewy24 oraz PayU.
Opłata Abonamentowa - opłata ponoszona przez Członka Klubu zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku.
Zawieszenie Usług – czasowa przerwa w korzystaniu przez Członka Klubu z Usług.
Personel – osoby obsługujące Klub, w tym:
managerowie,
trenerzy,
fizjoterapeuci
pracownicy recepcji.

3. Członek Klubu


      1.  Członkiem Klubu może zostać osoba, która:

jej stan zdrowia pozwala na korzystanie z Usług;
zawarła lub w jej imieniu i na jej rzecz zawarto z Klubem Umowę oraz zaakceptowała całość dokumentacji członkowskiej;
2.     Członek Klubu obowiązany jest do:

przestrzegania Regulaminu i warunków Umowy oraz OWU;
stosowania się do wytycznych personelu;
niezwłocznego, najpóźniej przed rozpoczęciem korzystania z Usług, informowania personelu Klubu o zmianach stanu zdrowia mogących mieć wpływ na dopuszczenie do udziału w poszczególnych Usługach, w szczególności o zajściu w ciążę lub przeciwskazaniach medycznych do korzystania z wybranych Usług;
terminowego wnoszenia Opłat Abonamentowych.

3.    Ogólne warunki zdrowotne wymagane do korzystania z Usług

 

W przypadku dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych Członków Klubu (np. skaleczeń, zmian skórnych, chorób układu oddechowego, symptomów chorób zakaźnych, itp.), Personel ma prawo ograniczyć lub zakazać Członkowi Klubu korzystania z Usług.
Członek Klubu cierpiący na schorzenie cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub inne schorzenia oraz w ciąży powinien, przed skorzystaniem z Usług, skonsultować się z lekarzem i przedstawić zaświadczenie o dopuszczeniu do korzystania z Usług.
W przypadku wystąpienia wypadku, urazu, kontuzji Członek Klubu obowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż przed opuszczeniem Klubu w dniu wystąpienia zdarzenia, zgłoszenia tego faktu Personelowi.


4. Zasady korzystania z Usług

 

Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych oraz bezwzględny zakaz zażywania jakichkolwiek środków odurzających, dopingujących oraz narkotyków.
Wykupienie Usługi oferowanej przez Klub uprawnia członka Klubu do przebywania na jego terenie.
Wprowadza się zakaz wnoszenia wszelkich opakowań szklanych, produktów spożywczych oraz, podczas zajęć, obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
Członek Klubu zobowiązany jest do:
przestrzegania zasad czystości i higieny;
przestrzegania ogólnie przyjętych norm poprawnego zachowania, w szczególności zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub używania siły;
korzystania z Usług w odpowiednim stroju i obuwiu;
korzystania z ręcznika umieszczając go na sprzęcie do ćwiczeń;
użytkowania sal, pomieszczeń sanitarnych, sprzętu i wyposażenia Klubu i zgodnie z ich przeznaczeniem;
stosowania się do zaleceń i wskazówek Personelu;
postawienia po sobie porządku;
podporządkowania się zaleceniom instruktorów, trenerów oraz zarządzeniom Klubu.

Wprowadza się zakaz wprowadzania zwierząt na teren Klubu.

W przypadku naruszenia przez Członka Klubu postanowień Regulaminu opisanych w ust. powyżej, może on zostać wyproszony z Klubu, co nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sense Med Concept Spółka z o.o.

Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za umyślne uszkodzenia lub zniszczenia pomieszczeń, elementów dekoracyjnych, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.

Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku, co nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sense Med Concept Spółka z o.o.

Karnety wejściowe mają wydawane przez Klub mają wskazany termin ważności i/lub wskazują ilość wejść do Klubu na podstawie wydanego karnetu. Wejścia niewykorzystane w przewidzianym okresie obowiązywania karnetu nie podlegają wykorzystaniu w innym terminie.

Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważnieni są wyłącznie pracownicy Klubu.

5. Zajęcia grupowe

 

Klub może dokonać zmian w grafiku zajęć po wcześniejszym powiadomieniu Członków Klubu drogą elektroniczną, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Klubu lub w Recepcji.
Członek klubu może bezpłatnie odwołać rezerwację na zajęciach najpóźniej na 12 godzin przed ich rozpoczęciem. Odwołanie rezerwacji w czasie krótszym niż 12 godzin skutkuje pobraniem pełnej opłaty przewidzianej w cenniku. 
Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji klubu, telefonicznie lub elektronicznie z adresu e-mail wskazanego do kontaktów.
Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć. Ze względów bezpieczeństwa instruktor zajęć grupowych (dalej: „Instruktor”) może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali. Spóźniony Członek Klubu może pozostać na zajęciach grupowych na własną odpowiedzialność.
Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia gwarantują uczestnictwo w nich. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się, jego miejsce na zajęciach może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej.
O wpuszczeniu na salę zajęć Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca lub znajdują się na liście rezerwowej, decydują wyłącznie pracownicy recepcji Klubu (nie Trener).
Członek Klubu, będący na zajęciach po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć do poinformowania o tym fakcie Instruktora.
Członek Klubu korzystający z zajęć jest zobowiązany do poinformowania Instruktora o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
Zajęcia prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.
 

6.  Samodzielnie korzystanie z Sali treningu funkcjonalnego, sauny i relax room.

 

Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.
Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc w relax room oraz w saunie. 
Pracownik włącza saunę na życzenie Członka Klubu.
 

7.     Bezpieczeństwo fizyczne

 

Na czas pobytu w Klubie Członkowi Klubu zostaje udostępniona szafka.
Członek Klubu ma obowiązek przechowywania swoich rzeczy wyłącznie w udostępnionej szafce.
Po zakończeniu korzystania z Usług szafkę należy opróżnić z rzeczy w niej przechowywanych.
Na koniec dnia wszystkie szafki są sprawdzane, znajdujące się tam rzeczy są deponowane w Recepcji.
Rzeczy wartościowe Członek Klubu pozostawia w sejfie.
W budynku, w którym znajduje się Klub, działa system monitoringu wizyjnego. Miejsca podlegające rejestracji kamer są oznakowane.
 

     

  8.    Dane Osobowe

 

1. Klub wdrożył odpowiednie procedury i zabezpieczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

2. Klub informuje:

3. Administratorem Danych Osobowych Sense Med Concept Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001041670;

4. Inspektorem Ochrony Danych jest Adam Baworowski, z którym można skontaktować się pod adresem elektronicznym adam@baworowski.pl, lub listownie na adres Administratora - ul. Bobrowiecka 6, Warszawa;

5. Dane osobowe Członka Klubu przetwarzane są w celu wykonania Umowy, w tym w celu diagnozy stanu zdrowia w zakresie dostosowania Usług i umożliwienia korzystania z Systemu;

6. Zakres danych osobowych Członka Klubu obejmuje:

imię i nazwisko i dane kontaktowe: adres, e-mail, nr telefonu niezbędne do weryfikacji Umowy i utrzymywania kontaktu oraz weryfikacji rekomendacji;
miejsce zatrudnienia niezbędne do weryfikacji uprawnienia do korzystania z Usług;
dane o zdrowiu niezbędne do korzystania z poszczególnych Usług;
wizerunek przetwarzany w celu utrzymania bezpieczeństwa osób i mienia;
nrumer IP oraz cookies niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa usług informatycznych oraz usprawnienia ich użytkowania.
Dane osobowe Członka Klubu przetwarzane są na podstawie:
6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, zawarcie i wykonanie Umowy;
6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym:
– rozpatrywanie skarg, reklamacji i wniosków oraz udzielanie odpowiedzi;

- przechowywanie dokumentacji finansowej;

- zapobieganie nadużyciom i oszustwom.

z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w postaci:
ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych;
zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego – zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie świadczonych Usług; w tym wizerunek przetwarzany jest przez system monitoringu wizyjnego;
marketingu bezpośredniego usług, a w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu produktów i usług Administratora (zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
dokonywania badań analitycznych i statystycznych, tj. optymalnego doboru Usług do potrzeb Członka Klubu, optymalizacji procesów Usług, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Systemu, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z Usług, analizy finansowej Administratora poprzez oprogramowanie eFitness;
obsługi zgłoszeń i wniosków – udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane do Administratora, celem zachowania zasady rozliczalności;
przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności, czyli zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
Dane szczególnych kategorii Członka Klubu, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, przetwarzane są na podstawie:
9 ust. 2 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych w celu dostosowania zakresu Usług;
9 ust. 2 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.
Członek Klubu podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia wykonywanie Umowy i wywiązanie się z obowiązków ustawowych związanych z Umową, gdyż dane są niezbędne do weryfikacji strony Umowy oraz bezpiecznego korzystania z Usług;
w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO Członek Klubu ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody polega na przekazaniu informacji do Recepcji w formie pisemnej, również drogą elektroniczną;
Odbiorcami danych osobowych są:
hosting poczty elektronicznej;
podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne;
urząd Skarbowy;
podmiot działający w zakresie ubezpieczeń.
Administrator powierzył lub może powierzyć, na podstawie pisemnej umowy, przetwarzanie danych osobowych Członka Klubu podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: informatyczne, księgowe, kadrowe, podatkowe, podmiotom prowadzącym obsługę płatności oraz ochrony osób i mienia – w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przez ten podmiot na rzecz Administratora;
Dane osobowe Członka Klubu związane z wykonywaniem Umowy powierzone zostały do przetwarzania w zakresie przechowywania Spółce eFitness w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, typ Dokumentu tożsamości, numer NIP, miejsce urodzenia, płeć, numer pesel, adres zameldowania, adres E-mail, nr telefonu, informacje zdrowotne.
Dane osobowe Członka Klubu przechowywane są do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z Umowy albo do czasu trwania usprawiedliwionego celu przetwarzania lub obowiązku prawnego;
Członek Klubu ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jednakże ma świadomość, że niektóre żądania mogą wiązać się z uniemożliwieniem dalszego wykonywania umowy; Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych.
Członek Klubu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 

9.    Korzystanie z Systemu

 

Członek Klubu po zawarciu Umowy uzyskuje dostęp do Systemu poprzez dokonanie rejestracji, podczas której podaje: imię i nazwisko, e-mail (jako login), hasło składające się minimum z 8 znaków diakrytycznych zawierających co najmniej jednąwielką literę, małą literę, cyfrę i znak specjalny oraz zaznacza pola oświadczeń i zgód. Celem weryfikacji poprawności podanych danych na wskazany adres e-mail wysyłany jest link aktywujący, po naciśnięciu którego, dane zostaną zapisane w Systemie. Hasło należy zachować w tajemnicy i nikomu nie udostępniać.
Członek Klubu uzyskuje dostęp do następujących funkcji w Systemie:
Grafik zajęć, za pomocą którego można sprawdzać dostępność Usług;
rezerwacje Usług przewidzianych Cennikiem; rezerwacji dokonuje się wskazując preferowaną datę i godzinę zajęć; bezpłatne odwołanie lub zmiana terminu rezerwacji możliwe jest maksymalnie na 12 godzin przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia wykonywania Usług;
korespondencja z recepcją oraz trenerami i instruktorami;
włączanie i wyłączanie usług Newslettera;
dokonywanie zakupów w Sklepie;
ustawienia preferowanej drogi kontaktu;
·        realizacji płatności w tym płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 oraz PayU.

Dostęp do Systemu jest dezaktywowany w chwili zakończenia Umowy.

 

        10.   Komunikacja

 

Członek Klubu wskazuje preferowaną przez siebie drogę komunikacji z Klubem, którą może być numer telefonu dla rozmów i sms lub e-mail.
Drogę komunikacji Członek Klubu może zmienić w każdym momencie poprzez System.
Ze strony Klubu kontaktować się z Członkiem Klubu mogą pracownicy recepcji oraz managerowie pocztą elektroniczną w domenie sensestudio.pl lub z nr telefonów +48 22 364 69 45,  +48 667 683 150.
 

11. Reklamacje

 

1. Członek Klubu może składać reklamacje dotyczące świadczenia Usług przez Klub osobiście w recepcji, listowanie na adres Klubu lub wiadomością e-mail na adres elektroniczny contact@sensestudio.pl

2. W zgłoszeniu Człomek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, podpis, a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji.

3. Klub niezwłocznie lecz, nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

4. Sense Med Concept Spółka z o.o. nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, stosownie do treści przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823).

 

12. Postanowienia końcowe

 

Regulamin może ulec zmianie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Umowy oraz/i OWU oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Dołącz
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Ustawienia Polityka prywatności